SCE_obrazek
O firmie Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   

 

Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000107950

Kapitał zakładowy: 17 227000,00 zł w całości wpłacony
NIP 632-000-00-68

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i dystrybucja energii cieplnej na potrzeby odbiorców komunalnych, spółdzielczych, przemysłowych, prywatnych itp. Produktem oferowanym przez SCE "Jaworzno III" sp. z o. o. jest energia cieplna stosowana do ogrzewania budynków, podgrzewania wody użytkowej oraz do procesów technologicznych w przemyśle.
Oferowana energia cieplna w około 98% pochodzi z Elektrowni "Jaworzno III" , gdzie jest wytwarzana w systemie skojarzonym, oraz z własnych kotłowni gazowych i olejowych.
 Do istotnych zalet oferowanego przez nas ciepła należą:
  • Pewność ciągłej dostawy.
  • Gwarancja całodobowego serwisu naprawczego.
  • Eliminacja emisji pyłów i zanieczyszczeń środowiska powodowanych stosowaniem innych źródeł ciepła.
  • Pełna automatyzacja urządzeń regulacyjnych umożliwiająca racjonalne zużywanie energii cieplnej przez odbiorców.
  • Rozliczanie za pobrane ciepło na podstawie układów pomiarowych.
  • System monitorowania głównych stacji rozdziału ciepła i odległych węzłów cieplnych.
  • Konkurencyjne ceny w stosunku do innych mediów stosowanych do ogrzewania budynków
Na dzień 1 stycznia 2014r. SCE Jaworzno III Sp. z o. o. dysponowała mocą cieplną ok.145 MW, w tym ze źródeł energetyki zawodowej ok. 140 MW a ze źródeł własnych - ekologicznych kotłowni ok. 5 MW.


 
 Ciepło dostarczane jest do ok. 20 tys. mieszkań, łączna powierzchnia ogrzewana wynosi 1 260 tys. m2 poprzez 343 wymiennikowych węzłów cieplnych i 13 lokalnych kotłowni - gazowych i gazowo - olejowych. Ok.60  węzłów stanowią węzły grupowe, natomiast 273 to węzły indywidualne.  Wszystkie węzły cieplne i kotłownie wyposażone są w automatykę pogodową. Duże znaczenie w działalności SCE "Jaworzno III" Sp. z o. o. odgrywa aspekt ochrony środowiska naturalnego. Energia cieplna oferowana przez Spółkę wytwarzana jest w nowoczesnym, dotrzymującym ekologicznych norm "Jaworzno III" Sp. z o. o., związana z rozwojem rynku odbiorców skierowana jest głównie w rejony, w których budynki ogrzewane są przy użyciu węgla kamiennego. Efektem takiej strategii Spółki jest stopniowe obniżanie się zanieczyszczenia środowiska naturalnego w obrębie jej działania.
 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta Spółka, w miarę swych możliwości i ścisłej współpracy z Urzędem Miejskim w Jaworznie sukcesywnie realizuje przedsięwzięcia promocyjne i inwestycyjne związane z pozyskaniem i przyłączeniem do sieci cieplnej nowych odbiorców. Działania powyższe są jednak niezwykle kosztowne i mogą być realizowane sukcesywnie, w oparciu o posiadane przez Spółkę i Gminę Jaworzno środki finansowe. W trosce o odbiorców Zarząd minimalizuje koszty eksploatacji poprzez realizację wytyczonych kierunków restrukturyzacji oraz wdrażanie najnowszych rozwiązań technicznych z dziedziny ciepłownictwa.

Podsumowując można stwierdzić, że działalność Spółki Ciepłowniczo-Energetycznej "Jaworzno III" Sp. z o. o. jest zorientowana na potrzeby lokalnej społeczności i w tym kierunku jest planowany jej dalszy rozwój.